Noveen tot de Onbevlekte Ontvangenis van 30 november tot 8 december

Gepubliceerd 30 november 2021 - 08:00

Een gebedsweg met Maria en Bernadette om het feest van de Onbevlekte Ontvangenis van Onze-Lieve-Vrouw te vieren

1ste etappe : DE UITVERKIEZING DOOR GOD

1ste dag : « Weesgegroet, Maria… »

Heer onze God, U buigt U neer voor uw schepping, U erkent in haar het welslagen van uw scheppingswerk: “God zag dat het goed was!” U bent de Schepper van onze vrijheid. U onderkent in een wereld die getekend is door de zonde en de dood, dit onbevlekte deel, volkomen stralend en goed, het kleine Mariale deel dat getuigt van de nieuwe wereld, van het verbond tussen de hemel en de aarde. Open ons hart bij de aanvang van deze noveen opdat wij de wereld, onze naasten met uw blik van liefde kunnen kijken. Geef dat we U elke dag opnieuw kunnen dank zeggen voor de schoonheid en het welslagen van uw schepping, in het hart van Maria, onze Moeder. “Weesgegroet, Maria…”

2de dag : « In Hem heeft God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, ons uitverkoren vóór de grondlegging van de wereld, om heilig en vlekkeloos te zijn voor zijn aangezicht… » (Brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze 1, 4)

Maria is alleen maar ‘ja’ ten aanzien van God, en God is in haar kunnen binnentreden om er zijn verblijf te nemen. De zonde heeft geen macht over haar. Wij willen haar vandaag aannemen als onze moeder opdat zij ons kan doen binnentreden in haar ‘ja’. Wij laten ons aanschouwen door God, die in ons enkel de genade van ons doopsel ziet waardoor wij heilig en onbevlekt zijn geworden. Wij laten ons onderdompelen in de genade van het sacrament van de verzoening die ons doet herboren worden in het leven van de hemel. De gave van God is er veel eerder dan de zonde. We kunnen dat zien in Maria, we zelf kunnen haar ook ontvangen samen met Bernadette die zich door Maria laat uitnodigen tot het vertrouwen: we zijn bemind, we worden herschapen, wij zijn kinderen van God! “Weesgegroet, Maria…”

2de etappe : DE GEHOORZAAMHEID VAN HET HART

3de dag : « Mij geschiede naar uw Woord ! » (Evanglie volgens Lucas 1, 38)

Maria schenkt haar vertrouwen, Maria laat God op elk ogenblik tot stand brengen wat Hij wil. Haar vrijheid is volkomen gehoorzaam aan het werk van de genade, zij laat zichzelf beminnen, zij leert om zelf te beminnen. Zij laat God toe om in haar te worden hetgeen Hij is in zichzelf, hetgeen Hij voor eeuwig is in de beweging van de Heilige Drie-eenheid. De Vader is degene die alleen maar leven schenkt, en de Zoon ontvangt dat leven in volkomenheid; voor eeuwig brengt Hij dank aan de Vader: deze gave, dit antwoord voltrekken zich in een volmaakte Liefde, in die mate dat beiden slechts één hart, slechts één geest hebben, zijn betekenen alleen maar EENHEID in de liefde. Maria is dat kleine schepsel dat helemaal vervuld wordt door de gave van God: Hij spreekt, en zijn Woord wordt vlees in deze kleine vrouw. Gezegend zijt gij, Maria, Maagd die luistert en die gehoorzaamt in liefde. God zélf kan bij u komen wonen zoals aan klein kindje in de schoot van zijn Moeder. “Weesgegroet, Maria…”

4de dag : « Doe maar wat Hij u zeggen zal ! » (Evangelie volgens Johannes 2, 5)

Omdat u het Woord in uzelf ontvangt, kunt u ook de leerlingen van Jezus, de bedienden op het bruiloftsfeest, uitnodigen om vertrouwen te schenken aan het Woord dat Hij hun zeggen zal: “Laat ook aan u geschieden naar zijn Woord”. Laat u niet leiden door uw eigen gevoelens, door uw eigen redeneringen en uw eigen berekeningen. Er is geen wijn meer voor het bruiloftsfeest. Wij bevinden ons in de mist, en we weten niet meer wat er gebeuren zal… Maar u, u bent de Moeder van het Leven: u hebt Jezus ter wereld gebracht in zijn aardse leven, u zult Hem ter wereld brengen om zijn Goddelijke zending te vervullen. Hij is het die het water in wijn kan omvormen, niet omdat Hij begiftigd is met magische vermogens, maar omdat Hij zich volkomen overlevert aan de Vader, aan God die Schepper is, omdat Hij bereid is om zijn bloed te vergieten uit liefde. De Vader is dan ook vrij om te handelen en om de harten met zijn vreugde te vervullen. “Leer ons, Maria, om het leven van de Heer uit te dragen! Leer ons het ‘ja’ van uw hart!” “Weesgegroet, Maria…”

3de etappe : DE VREUGDE VAN HET GELOOF

5de dag : « Gezegend zij die geloofd heeft ! » (Evangelie volgens Lucas 1, 45)

Maria, aan u is de eerste zaligspreking van het Evangelie geschonken. De oude Elisabeth, uw verwante, die “onvruchtbaar” heette maar die nu zes maanden zwanger is, zij heeft u in haar huis ontvangen en erkend: “Waaraan is het te danken dat de Moeder van mijn Heer naar mij toekomt?” Zij dacht niet dat het nog mogelijk zou zijn, dat een oudere vrouw nog een kind zou kunnen ontvangen. Maar “voor God is niets onmogelijk”, en het kind dat zijn haar schoot droeg, sprong van vreugde op in haar schoot toen hij de aanwezigheid van de heilige Adem van God gewaarwerd door de begroeting van Maria. Hij voelde de Geest van Leven. En zijn moeder herkende in de jonge moeder Maria degene die God draagt, zij herkende dit hart dat God uiteindelijk heeft toegelaten om te handelen en zichzelf te geven. En de Zoon van God jubelt het uit in de schoot van deze vrouw die zijn Moeder is geworden zoals Hij het uitjubelt in de schoot van de Vader. Met dit kindje, met zijn moeder zingen wij: Magnificat! “Weesgegroet, Maria…”

6de dat : « Zalig zij die zullen geloven zonder gezien te hebben. » (Evangelie volgens Johannes 20, 29)

Dit is de laatste zaligspreking van het Evangelie. Zij is gericht tot Thomas, de leerling die de werkelijkheid van de verrijzenis van Jezus wilde verifiëren door zijn vinger te leggen in de tekenen van de nagelen die in zijn handen waren geslagen en in de voeten van Jezus op het kruis, en door zijn hand te leggen in zijn zijde die geopend was door de lans van de soldaat. Jezus openbaart zich aan hem op de avond van de achtste dag na Pasen… En Thomas herkent zijn Meester, Thomas aanbidt zijn God! Deze leerling, dat is ieder van ons. Wij verlangen bewijzen, maar de liefde laat zich niet bewijzen, maar groeit alleen maar door beproevingen…. Enkel in de kwetsuren van ons hart, in de mislukkingen van ons arme zondige leventje dat wij de adem van de hoop ontvangen. Toekomst blijft mogelijk, een weg blijft open, als je je laat bezoeken die aanklopt aan de deur. Schenk Hem je vertrouwen: “Zoals een kind dat rust op de schoot van zijn moeder, vertrouw zo op de Heer, nu en altijd” (Psalm 131). “Weesgegroet, Maria…”

4de etappe : MET MARIA, IN HET HART VAN GOD

7de dag : « Ik moet bij mijn Vader zijn » (Evangelie volgens Lucas 2, 49)

Een klein kind tracht niet om de daden van zijn ouders te beheersen, het schenkt vertrouwen. Op die manier groeit het op, door zich bij de hand te laten nemen, door zich bij het hart te laten nemen. Maria, volkomen doorzichtig voor het ‘ja’ van God, volkomen vertrouwend op degene die tot haar komt, wordt de eerste leerling van haar Zoon, zij is volkomen gehoorzaam aan het Woord van Leven dat haar wordt toegezegd. Maar deze gehoorzaamheid dient zich steeds dieper in haar te verwortelen, ze heeft zich die niet eens en voorgoed eigen gemaakt. Wanneer Jezus twaalf jaar oud is en zijn bedevaart naar Jeruzalem voortzet door in de heilige stad te blijven, zonder dat zijn ouders het wisten, begrijpt Maria het dan ook niet. Jezus leert haar dat Hij “bij zijn Vader” dient te blijven. En toch keert Hij met hen terug naar Nazereth “en was Hij hen onderdanig”. Hij is hen onderdanig op de manier waarop zij zelf, zijn ouders, onderdanig zijn aan de wil van God. We zijn maar vader en moeder bij volmacht. Samen met u, Maria, samen met de eerste leerlingen leren wij om in de wil van de Vader te blijven. Zo zal ook Bernadette in Lourdes getrouw blijven aan de belofte die ze aan de Dame gedaan heeft om gedurende twee weken naar de Grot te komen, hoe groot de tegenstand ook zal zijn. Zijn wij waarachtige leerlingen, of lopen wij niet het gevaar om ons te installeren “in onze eigen berekeningen” en daarbij te trachten God in onze dienst te stellen? “Vader, dat uw wil geschiede, niet de mijne” (Lc 22, 42). “Weesgegroet, Maria…”

8ste dag : « Uw leven is met Christus verborgen in God » (Brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Kolosse 3, 3)

Ik moet bij mijn Vader zijn, met U, Jezus. Ik moet “de werkelijkheid van boven” zoeken. Onbevlekte Maagd Maria, u schenkt ons dit hart van een moeder dat altijd alleen maar ‘ja’ aan de liefde is geweest, tot aan de voet van het Kruis. Daar bent u, menselijkerwijze gesproken, getuige van de meest formele tegenspraak van hetgeen de woorden van de Engel haar hadden toegezegd: hij had u voorzegd dat u de moeder van de Koning-Messias zou worden! Maar zijn kroon is een kroon van doorntakken, zijn troon is een kruis! De evangelist zegt ons heel eenvoudig: “De moeder van Jezus was erbij”, op de Calvarieberg (Johannes 19, 25), en ook op de bruiloft van Kana (Johannes 2, 1). U bent bij uw kind, “met Christus”. Zie, daar is uw leven verborgen, daar verblijft uw hart. Voor eeuwig in de gedachten van God, de Vader, bent u die moeder die Hij nodigt heeft om zijn Zoon aan de wereld te kunnen schenken. Voor eeuwig in de gedachten van God zijn wij ‘die heilige’ die Hij nodig heeft om antwoord te schenken aan zijn roepstem. Vandaag bevestigen wij het ‘ja’ van ons doopsel, wij leven vanuit het leven van de verrezenen, in de zekerheid dat we reeds gebracht zijn in het licht van God in de hemel waarheen Maria ons is voorgegaan. “Weesgegroet, Maria…”

5de etappe : « IK BEN DE ONBEVLEKTE ONTVANGENIS »

9de dag : « Vrouw, zie daar uw zoon ! » (Evangelie volgens Johannes 19, 26)

Maria zegt in Lourdes aan Bernadette haar naam op 25 maart. Zij komt niet alleen maar de verklaring van paus Pius IX bevestigen, die had uitgevaardigd dat de Onbevlekte Ontvangenis van Maria een dogma is, een waarheid die behoort wij de essentie van het christelijk geloof. Het gaat er de Dame niet om zichzelf te tonen, maar om in haar zelf te wijzen op dat kleine embryo dat negen maanden later zal geboren worden. Op 25 maart vieren wij de ontvangenis van Jezus in de schoot van de Maagd Maria, en, bij de Grot, moeten wij een spirituele echografie verrichten, zodat we in dat allerkleinste, dat we nog niet kunnen zien, de Zoon van God herkennen! Maria is onbevlekt, doorzichtig door de Liefde, opdat doorheen haar die gave kan doorgegeven worden die zichzelf niet oplegt. Er is in haar geen enkele aarzeling, geen enkele twijfel, geen enkele rimpel: God heeft haar voorbereid, Hij heeft haar gevrijwaard van de zonde, en zij heeft zich door Hem laten doen; God heeft vrije toegang in haar! Deze vrouw is volkomen in beslag genomen en vereenzelvigd met haar zending: zij is de moeder, zij is de ontvangenis van de Zoon van God. En zij is ook de moede van de gelovigen, van allen die zich laten omvatten door de liefde die hen geschonken wordt. Zij is mijn moeder, aan wie Jezus me toevertrouwt van boven op het Kruis: de moeder van God is onze moeder! Laten we Hem opnieuw al ons vertrouwen uitspreken op deze feestdag, laten we naar haar terugkeren zoals de allerkleinsten in het huisgezin. Zo in de armen van de Moeder herkennen we onze broer, Jezus, de Zoon van God. “Weesgegroet, Maria…”