Lourdes een plaats van gebed

Bedevaartgangers in Lourdes maken een kruisteken zodra zij het Heiligdom binnengaan, omdat zij weten dat zij een plaats van gebed en inkeer binnengaan. Het is in het hele domein verboden te roken, te rennen of iets te doen wat men ook in een kerk niet zou doen… Op alle plaatsen wordt men uitgenodigd tot gebed, maar de plaatsen die de bedevaarders het meest daartoe uitnodigen, zijn:

  1. De Grot
  2. De waterkraantjes
  3. De kaarsen

En natuurlijk niet te vergeten zijn de basilieken, kerken en gebedsplaatsen waar zij een eucharistieviering of andere liturgische viering kunnen bijwonen of zich kunnen laten aanspreken door de mozaïeken of glas-in-loodramen die vertellen over het leven van Christus of over deze plaats, met zijn verschijningen.

In Lourdes kunnen de bedevaarders ook Gods vergeving ontvangen in de Verzoeningskapel, of zich op deze ontmoeting voorbereiden door een van de kruiswegen te gaan, die zijn opgericht, om te mediteren over de onvoorwaardelijke liefde van de Heer die zich ten einde toe gegeven heeft.

De bedevaarders kunnen zich ook laten opnemen door de sfeer van het rozenkransgebed bij de grot, in gebed verbonden met alle pelgrims die daar aanwezig zijn en met allen die het gebed volgen via TV Lourdes of via sociale netwerken.

Allen die het heiligdom betreden kunnen gebruik maken van de werkelijke tegenwoordigheid van de Heer, in de Aanbidding van het heilig Sacrament, en er een ontmoeting van hart tot hart met Hem beleven en hun zorgen en vreugden in zijn handen neerleggen.

Ditzelfde Heilig Sacrament treft men ook aan in de Eucharistische processie bij de zegening van de zieken; we worden er uitgenodigd om ook te bidden voor allen die ziek zijn, leven met een beperking of door het leven gekwetst zijn.

Aan het eind van de dag kunnen de pelgrims de gebedsdag afsluiten door samen met andere pelgrims en bezoekers het “Ave” van Lourdes te zingen en te bidden in de kaarsjesprocessie. Dit is weer een andere manier om tot de Maagd Maria te bidden in verbondenheid met de universele Kerk.

Hoe kan ik bidden in Lourdes?

Aanbidding, dankzegging, vragen om genaden en vragen om vergeving zijn de vier grote doelen van het gebed voor een christen en in het bijzonder voor een katholieke gelovige. Het gebed is een uitwisseling. Het versterkt de band tussen de mens en God. Het gebed is de weg waarlangs de mens zijn vriendschap met God onderhoudt, zoals twee vrienden die elkaar graag zien.

Er zijn twee soorten gebed: het ‘gesproken’ gebed en het inwendige gebed. Dit onderscheid helpt ons om te begrijpen wat Paulus bedoelde toen hij zei: “wij moeten bidden zonder ophouden”. Het ‘gesproken’ gebed wordt verricht door gebaren en met woorden. De belangrijkste ‘gesproken’ gebeden van de katholieke christen zijn: het Weesgegroet, ook wel de ‘groet van de Engel’ genoemd, hetgeen verwijst naar de groet van de engel Gabriël aan de heilige Maagd Maria. Het is een wezenlijk gebed in het leven van de christen. Het tweede belangrijke gebed is het Onze Vader, dat de Heer Jezus aan zijn apostelen leerde.

De bedevaarders kunnen deelnemen aan het gemeenschappelijk gebed dat in het heiligdom wordt aangeboden, maar zij kunnen ook binnentreden in hun eigen hart en zich plaatsen in de tegenwoordigheid van God. Door meditatie en inkeer plaatst de ziel zich in de tegenwoordigheid van God. In stilte opent zij zich voor God in een daad van geloof en hoop.

Christenen kunnen op elk moment van de dag bidden. De Maagd Maria, bijvoorbeeld, vraagt ons tijdens de verschillende verschijningen, en vooral in Lourdes, om voor de zondaars te bidden. De christen bidt in het bijzonder voor degenen die dicht bij hem staan, d.w.z. zijn familie, ouders, broers en zusters, vrienden, en ook voor degenen die in het geloof dicht bij hem staan.

 

Onze Vader :
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade. Amen.

Wees gegroet, Maria :
Wees gegroet Maria, vol van genade.
De Heer is met u.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen,
en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God,
bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood. Amen.