Politiek betreffende het vertouwelijk omgaan met persoonlijke gegeven (RGPD)

Het Heiligdom O.L.Vrouw van Lourdes hecht groot belang aan de bescherming en aan de vertrouwelijkheid in verband met het behandelen van persoonlijke gegeven, in overeenstemming met de huidige voorschriften.
In dit kader zal de politieke van vertrouwelijkheid u toelaten te begrijpen welke persoonlijke gegeven wij verzamelen en wat wij er mee doen, en ook de manier waarop u uw eigen privé leven kunt beschermen in het kader van de diensten die wij u aanbieden.

1. Welk type gegevens over u verzamelt het Heiligdom O.L.Vrouw van Lourdes?
Bij het schenken van een gift aan het Heiligdom O.L.Vrouw van Lourdes verzamelt het de de volgende gegevens:

 • Identificatiegegevens: het verplichte e-mail adres en ook, indien u het vermeldt, de naam, de voornaam en het postadres.  

 • Facturatie en/of Betalingsgegevens: datum en uur van betaling, het bedrag. De bankgegevens worden niet geregistreerd.

 • Gebruiksgegevens: het doel van de gift (algemene gift of begeleid door een gebedsintentie, een kaars, een misintentie…)

 • Opvolgingsgegevens: voor de niet anonieme giften, opslaan van de identificatiegegevens en de evolutie van de giften.

2. Op welke manier gebruikt het Heiligdom O.L.Vrouw van Lourdes deze gegevens?
Het Heiligdom O.L.Vrouw van Lourdes gebruikt deze gegevens voor de de uitvoering ervan en het beheer van de giften.
Dit behelst de uitvoering van uw aanvraag (vraag voor een Mis, vraag voor een kaars, gebedsintentie…), de uitvoering van de betaling zelf en het beantwoorden van uw vragen. 
Behoudens vermelding van uw kant kunt u via de brievenpost en de elektronische post aanbiedingen ontvangen van het Heiligdom O.L.Vrouw van Lourdes of van zijn partners, voor diensten die analoog zijn aan deze die door het Heiligdom O.L.Vrouw van Lourdes worden aangeboden.
Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt om de veiligheid van het netwerk te garanderen en eventuele fraudes te voorkomen.
Het Heiligdom O.L.Vrouw van Lourdes kan uw gegevens ook gebruiken om de wettelijke verplichtingen te respecteren (met inbegrip van de wetten tegen de fraude, het witwassen van geld of om te antwoorden op vragen van de openbare en gouvernementele autoriteiten.
Deze gegevens worden bewaard voor de nodige duur van de behandeling en voor de wettelijke duur van vijf jaar. Zonder een nieuwe aanvraag van uw kant zullen deze gegevens over u worden verwijderd of naamloos gemaakt, indien zij nodig zijn voor de statistieken. In dat laatste geval kan het Heiligdom O.L.Vrouw van Lourdes de evolutie volgen van het beantwoorden van haar aanbod aan diensten door heen de jaren.  

3. Hoe het opslaan en het gebruik dat van uw gegevens wordt gemaakt beheren?
U kunt op elk moment toegang krijgen tot uw gegeven, vragen ze te verwijderen, u verzetten om wettelijke redenen tegen een behandeling ervan omwille van uw bijzondere situatie of ook nog het recht uitoefenen in verband met het doorgeven van uw gegevens, via ons bijzonder formulier hiervoor op het Internet (http://dpo.lourdes-france.org?p=W), of door het zenden van een brief met bewijs van uw identiteit aan:  Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes – Informatique et Libertés – 1 avenue Mgr Théas – F-65108 LOURDES Cedex.
U kunt ook op elk moment contact opnemen met onze Afgevaardigde voor de Bescherming van de Persoonlijke Gegeven op het adres: dpo@lourdes-france.com
De gegevens die het Heiligdom O.L.Vrouw van Lourdes nodig heeft voor het doel waarvoor ze werden verzameld (uitgave van een fiscaal attest bijvoorbeeld), of om te voldoen aan een wettelijke verplichting kunnen nochtans voor het ogenblik niet worden verwijderd.
Door u te richten tot de Afgevaardigde voor de Bescherming van de Persoonlijke Gegeven kunt u ook richtlijnen geven  in verband met uw gegevens na uw dood. 
In geval van een klacht waarop het Heiligdom O.L.Vrouw van Lourdes niet voldoende zou hebben geantwoord kunt u zich richten tot de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), die belast is met het respecteren van de verplichtingen in verband met de persoonlijke gegeven. 

4. Op welke manier verzekert het Heiligdom O.L.Vrouw van Lourdes de veiligheid van uw gegevens?
Het Heiligdom O.L.Vrouw van Lourdes neemt de nodige maatregelen om de persoonlijke gegeven dat het behandelt te beschermen. Uw gegevens worden elektronisch en/of manueel behandeld, maar in elk geval op een manier dat hun veiligheid, bescherming en vertrouwelijkheid worden verzekerd volgens het niveau van de gevoeligheid, langs administratieve, technische en fysieke maatregelen, om verlies, diefstal, gebruik, verspreiding of niet-geautoriseerde wijzigingen te voorkomen.
De behandelingsprocedures staan onder de controle van de Afgevaardigde voor de Bescherming van de Persoonlijke Gegeven om er over te waken dat de reglementen worden gerespecteerd.

5. Wie kan toegang hebben tot uw persoonlijke gegeven?
Uw persoonlijke gegeven worden alleen door het Heiligdom O.L.Vrouw van Lourdes behandeld.
Uw gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan Franse partners, conform aan de ethische en morele maatstaven van het Heiligdom, met het oog op een uitwisseling van adressen: naam, voornaam en postadres.
Op aanvraag kunnen zij ook worden doorgegeven aan personen en autoriteiten van wie de toegang tot persoonlijke gegeven is erkend, door de wet, de reglementen of de beschikkingen die uitgaan van door de wet bevoegde autoriteiten.   

6. Evolutie in de politiek van vertrouwelijkheid
De huidige Politiek van Vertrouwelijkheid kan er toe gebracht worden te evolueren, onder meer omwille van de wetgevende en reglementaire evoluties.

Persoonlijke gegeven

Oefen uw rechten uit voor wat betreft uw gegevens, in alle eenvoud en duidelijkheid, volgens de schikkingen van het algemeen reglement voor de persoonlijke gegeven. Dit formulier maakt het mogelijk een aanvraag in te dienen bij de verantwoordelijke voor de persoonlijke gegeven in het Heiligdom van O.L.Vrouw van Lourdes.

  Welke zijn de persoonlijke gegeven die u over mij bezit ?Ik vraag u om de schrapping van alle persoonlijke gegeven die u over mij bezit.Andere

  Mijn e-mail adres*

  Achternaam*

  Voornaam*