De projecten van het Heiligdom

Ik DOE EEN GIFT aan het Heiligdom Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes en ik draag bij aan de voornaamste projecten.

Onthaal en Zending

Aankoop van een ziekenwagen voor Eerste hulp

21 000 euro

De hulppost beschikt over een ziekenwagen die al meer dan tien jaar oud is. Hij vertoont tekenen van veroudering. De verpleegkundigen en het medisch personeel van de hulppost gebruiken de ziekenwagen om dringende bijstand te kunnen verschaffen in het ganse heiligdom.

Onthaal en Zending

Verbetering van de toegankelijkheid van de brug Sainte Bernadette
409 300 euro
Het doel van de vernieuwing van de brug, die tijdens de overstromingen van 2013 gedeeltelijk werd beschadigd, bestaat erin om de bestaande bovenbouw te verwijderen en te vervangen door een brede brug met een kleinere helling waardoor de toegankelijkheid voor iedereen, vooral voor bedevaarders in een rolstoel, wordt verbeterd.

Viering van de eredienst

Installatie van een brandbeveiligingssysteem op de zolder van de Basiliek van de Onbevlekte Ontvangenis

152 000 euro

Na de brand in de kathedraal Notre-Dame van Parijs in april 2019 dient het Heiligdom brandbeveiligingsmaatregelen te nemen in de Basiliek van de Onbevlekte Ontvangenis. Brandmeldingsapparaten, thermische camera's en waterleidingen zullen worden ontworpen en uitgevoerd als onderdeel van een alomvattend beschermingssysteem.

Viering van de eredienst

Inrichting van de linkeroever van de Gave de Pau

768 000 euro

Verschillende soorten interventies. Werken met hoge prioriteit in functie van de structurele versterking van de dijk door grote ingrepen (golfbrekers en damwanden). Werkzaamheden met den middelgrote prioriteit ter versteviging van de taluds door middel van grind, grondaanvoer en herbegroeiing. Type 3: secundaire en preventieve werkzaamheden ter bescherming en op peil brengen van de taluds door middel van beplanting en stuwen.

Patrimonium en geschiedenis

Renovatie van de Kapel Notre Dame

156 000 euro

De overstromingen van de Gave de Pau en algemene slijtage hebben hun tol geëist in de kapel, die nu volledig moet worden gerenoveerd. In overeenstemming met de oorspronkelijke stijl zal de inrichting sober en natuurlijk zijn. De geluids- en videoapparatuur moet worden vervangen.

Patrimonium en geschiedenis

Pius-X-Basiliek – Kathodisch preventieapparaat

550 000 euro

Vanaf de bouw ervan wordt de Basiliek tegen het grondwater beschermd door metalen damwanden om veroudering door roest te vertragen. Nu moet dit kathodisch beschermingssysteem volledig worden nagekeken.

Patrimonium en geschiedenis

Verlichtingsinstallatie en verlichting van het Heiligdom

1 500 000 euro

De verouderde installaties vernieuwen om het erfgoed van Lourdes meer tot zijn recht te laten komen en tegelijkertijd een sfeer te scheppen die bevorderlijk is voor het gebed, de meditatie en de organisatie van vieringen. Inspelen op de uitdagingen van Laudato Si door een betere energiebesparing en bijdragen aan de bescherming van de Pic du Midi / Internationaal Reservaart van de Sterrenhemel. Verbetering van de toegankelijkheid voor slechtziende bedevaarders en bejaarden.

Milieu en Laudato Si

Materieel voor het onderhoud van de groene ruimten

12 000 euro

Het Heiligdom strekt zich uit over een oppervlakte van 53 hectare waarvan 30 hectare grasvelden, bos en tuinen. Een groot gedeelte van het tuinmaterieel moet vernieuwd worden. Het meest dringend: 2 bladblazers en 4 bosmaaiers moeten worden vervangen.

Milieu en Laudato Si

Beheersplan van het boompatrimonium van het Jongerendorp

277 400 euro

608 bomen in het Jongerendorp vertonen tekenen van zwakte. Er is een eerste snoei- en kapprogramma uitgevoerd. Dit zal worden gecompenseerd door een grote herbebossingsoperatie.

Milieu en Laudato Si

Hydro-electrische centrale: conformiteit van upstream- en downstreamsystemen

1 100 000 euro

De concessie voor elektriciteitsproductie, die sinds 1894 door de Franse staat aan het Heiligdom is verleend, is nu verlopen. Door 50% van de jaarlijkse elektriciteitsbehoefte van het Heiligdom te dekken, beoogt de modernisering van de elektriciteitscentrale de ecologische impact ervan op de Gave de Pau te minimaliseren en het Heiligdom onafhankelijker te maken van schommelingen van de energieprijs.