Wettelijke bepalingen / Gebruiksrechten

Uibater van de website

De website www.lourdes-france.org is opgezet door EURL Basilique du Rosaire,
met een kapitaal van 1 134 990 euros
gelegen 1 avenue Monseigneur Théas
F-65108 Lourdes Cedex France
Ingeschreven in het handelsregister van TARBES
onder het nummer 430 034 801
Verantwoordelijk uitgever: Monsieur Guillaume DE VULPIAN
Directeur van de uitgave: Monsieur Mathias TERRIER
Redactie: Monsieur Laurent JARNEAU
Webmaster: Monsieur Jonathan LAUER
Telefoon: 00.33.5 62 42 78 78

Auteursrechten

Integrale of gedeeltelijke overname of gebruik van bladzijden, gegevens of andere elementen die een constitutief element vormen van de site, met om het even welk systeem, is verboden en geldt zonder toelating van de uitgever als namaak.

In die hoedanigheid liggen de gebruiksrechten van dit werk, ook gedeeltelijk, bij het Heiligdom van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes.

Deze gebruiksrechten behelzen het recht tot reproductie, voorstelling en aanpassing van alles wat deze website vormt: teksten, foto’s, tekeningen, logo’s, geluid, videobeelden, enz.

Elke reproductie, ook gedeeltelijk, op om het even welke manier (etsen, foto’s, kopieën op papier of elektronische overname, microfilms, albums, postkaarten, maquettes, posters of andere eventuele audiovisuele manieren, enz.) nu bestaand of in de toekomst, zijn ten stelligste, verboden zonder voorafgaand en uitdrukkelijk akkoord van het Heiligdom van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes.

Elke voorstelling van heel het werk of een gedeelte er van aan het publiek, met om het even welk nu bestaand of nog te ontwerpen procédé, onder andere door publieke voorstellingen en projecties en verspreiding met om het even welk procédé, en uitzending in een openbare of een private plaats is verboden zonder voorafgaand en uitdrukkelijk akkoord van het Heiligdom van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes.

Elke aanpassing, van welke aard ook, van heel of een gedeelte van het werk om vorm te geven of een versiering aan een voorwerp of een dienst is verboden zonder voorafgaand en uitdrukkelijk akkoord van het Heiligdom van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes.

De foto’s werden gemaakt door: Vincent, Lacaze, Durand, Viron, Laera, Dufour.

Politiek betreffende het vertouwelijk omgaan met persoonlijke gegevens (RGPD)

Het Heiligdom O.L.Vrouw van Lourdes hecht groot belang aan de bescherming en aan de vertrouwelijkheid in verband met het behandelen van persoonlijke gegevens, in overeenstemming met de huidige voorschriften.
In dit kader zal de politieke van vertrouwelijkheid u toelaten te begrijpen welke persoonlijke gegevens wij verzamelen en wat wij er mee doen, en ook de manier waarop u uw eigen privé leven kunt beschermen in het kader van de diensten die wij u aanbieden.

1. Welk type gegevens over u verzamelt het Heiligdom O.L.Vrouw van Lourdes?
Bij het schenken van een gift aan het Heiligdom O.L.Vrouw van Lourdes verzamelt het de de volgende gegevens:

  • Identificatiegegevens: het verplichte e-mail adres en ook, indien u het vermeldt, de naam, de voornaam en het postadres.  

  • Facturatie en/of Betalingsgegevens: datum en uur van betaling, het bedrag. De bankgegevens worden niet geregistreerd.

  • Gebruiksgegevens: het doel van de gift (algemene gift of begeleid door een gebedsintentie, een kaars, een misintentie…)

  • Opvolgingsgegevens: voor de niet anonieme giften, opslaan van de identificatiegegevens en de evolutie van de giften.

2. Op welke manier gebruikt het Heiligdom O.L.Vrouw van Lourdes deze gegevens?
Het Heiligdom O.L.Vrouw van Lourdes gebruikt deze gegevens voor de de uitvoering ervan en het beheer van de giften.
Dit behelst de uitvoering van uw aanvraag (vraag voor een Mis, vraag voor een kaars, gebedsintentie…), de uitvoering van de betaling zelf en het beantwoorden van uw vragen. 
Behoudens vermelding van uw kant kunt u via de brievenpost en de elektronische post aanbiedingen ontvangen van het Heiligdom O.L.Vrouw van Lourdes of van zijn partners, voor diensten die analoog zijn aan deze die door het Heiligdom O.L.Vrouw van Lourdes worden aangeboden.
Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt om de veiligheid van het netwerk te garanderen en eventuele fraudes te voorkomen.
Het Heiligdom O.L.Vrouw van Lourdes kan uw gegevens ook gebruiken om de wettelijke verplichtingen te respecteren (met inbegrip van de wetten tegen de fraude, het witwassen van geld of om te antwoorden op vragen van de openbare en gouvernementele autoriteiten.
Deze gegevens worden bewaard voor de nodige duur van de behandeling en voor de wettelijke duur van vijf jaar. Zonder een nieuwe aanvraag van uw kant zullen deze gegevens over u worden verwijderd of naamloos gemaakt, indien zij nodig zijn voor de statistieken. In dat laatste geval kan het Heiligdom O.L.Vrouw van Lourdes de evolutie volgen van het beantwoorden van haar aanbod aan diensten door heen de jaren.  

3. Hoe het opslaan en het gebruik dat van uw gegevens wordt gemaakt beheren?
U kunt op elk moment toegang krijgen tot uw gegeven, vragen ze te verwijderen, u verzetten om wettelijke redenen tegen een behandeling ervan omwille van uw bijzondere situatie of ook nog het recht uitoefenen in verband met het doorgeven van uw gegevens, via ons bijzonder formulier hiervoor op het Internet (http://dpo.lourdes-france.org?p=W), of door het zenden van een brief met bewijs van uw identiteit aan:  Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes – Informatique et Libertés – 1 avenue Mgr Théas – F-65108 LOURDES Cedex.
U kunt ook op elk moment contact opnemen met onze Afgevaardigde voor de Bescherming van de Persoonlijke Gegevens op het adres: dpo@lourdes-france.com
De gegevens die het Heiligdom O.L.Vrouw van Lourdes nodig heeft voor het doel waarvoor ze werden verzameld (uitgave van een fiscaal attest bijvoorbeeld), of om te voldoen aan een wettelijke verplichting kunnen nochtans voor het ogenblik niet worden verwijderd.
Door u te richten tot de Afgevaardigde voor de Bescherming van de Persoonlijke Gegevens kunt u ook richtlijnen geven  in verband met uw gegevens na uw dood. 
In geval van een klacht waarop het Heiligdom O.L.Vrouw van Lourdes niet voldoende zou hebben geantwoord kunt u zich richten tot de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), die belast is met het respecteren van de verplichtingen in verband met de persoonlijke gegevens. 

4. Op welke manier verzekert het Heiligdom O.L.Vrouw van Lourdes de veiligheid van uw gegevens?
Het Heiligdom O.L.Vrouw van Lourdes neemt de nodige maatregelen om de persoonlijke gegevens dat het behandelt te beschermen. Uw gegevens worden elektronisch en/of manueel behandeld, maar in elk geval op een manier dat hun veiligheid, bescherming en vertrouwelijkheid worden verzekerd volgens het niveau van de gevoeligheid, langs administratieve, technische en fysieke maatregelen, om verlies, diefstal, gebruik, verspreiding of niet-geautoriseerde wijzigingen te voorkomen.
De behandelingsprocedures staan onder de controle van de Afgevaardigde voor de Bescherming van de Persoonlijke Gegevens om er over te waken dat de reglementen worden gerespecteerd.

5. Wie kan toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens?
Uw persoonlijke gegevens worden alleen door het Heiligdom O.L.Vrouw van Lourdes behandeld.
Uw gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan Franse partners, conform aan de ethische en morele maatstaven van het Heiligdom, met het oog op een uitwisseling van adressen: naam, voornaam en postadres.
Op aanvraag kunnen zij ook worden doorgegeven aan personen en autoriteiten van wie de toegang tot persoonlijke gegevens is erkend, door de wet, de reglementen of de beschikkingen die uitgaan van door de wet bevoegde autoriteiten.   

6. Evolutie in de politiek van vertrouwelijkheid
De huidige Politiek van Vertrouwelijkheid kan er toe gebracht worden te evolueren, onder meer omwille van de wetgevende en reglementaire evoluties.

Waarschuwing

Alle informatie op de website is alleen indicatief en engageert in geen enkele mate de verantwoordelijkheid van de uitgever.
Deze informatie, die niet beweert exhaustief te zijn, van welke aard ook, kan alleen maar raadgevend zijn.
Deze informatie kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment worden gewijzigd.

Hyperlinks

Het maken van hyperlinks met de website www.lourdes-france.org is onderworpen aan een voorafgaand akkoord van de directeur van de uitgave. De links vanuit de website www.lourdes-france.org naar andere websites engageert in geen enkele mate de verantwoordelijkheid van het Heiligdom.

Toepasbare wetgeving

In geval van inbreuk op deze bepalingen is alleen de Franse jurisdictie competent en zal alleen de Franse wetgeving toepasbaar zijn.