Bescherming van minderjarigen en kwetsbare personen in het Heiligdom van Lourdes

Het Heiligdom van Lourdes is een belangrijke bedevaartplaats die veel jongeren, zieke mensen of met een handicap, kwetsbare personen dus, ontvangt. Met aandacht voor hun noden en hun bescherming heeft het Heiligdom van O.L.Vrouw van Lourdes een code van goed gedrag en aangepaste procedures voorzien.

Bescherming van minderjarigen en kwetsbare personen in het Heiligdom van Lourdes

U wenst een verdacht gedrag tegenover jongeren of kwetsbare mensen te signaleren?
U wenst een probleem van openbare zeden te signaleren?

Contacteer Pater François BUSTILLO,
diocesaan afgevaardigde voor de bescherming van minderjarigen of van kwetsbare personen,
op het nummer 19 33 (0)7 57 41 18 63

en E.H. André CABES, Rector van het Heiligdom,
op het nummer 19 33(0)5 62 42 79 01

3 vragen aan Pater François Bustillo, diocesaan afgevaardigde (Tarbes et Lourdes) voor de bescherming van minderjarigen en kwetsbare personen.

1- “De zeer zware zonden van enkele kwetsen heel het lichaam van de Kerk”,betreurde Mgr. Nicolas Brouwet, bisschop van Tarbes en Lourdes, in zijn Vastenbrief van 6 maart 2019. Hij benoemde u op 21 oktober 2018 tot bisschoppelijk afgevaardigde voor de bescherming van minderjarigen en kwetsbare personen. Heeft uw vorming u op dit engagement voorbereid? Kunt u uw zending wat nader toelichten en zeggen wie deel uitmaakt van de commissie die u bijstaat?

Ik bereid me voor sinds ik mijn zending ken. Het klopt dat de situatie in de Kerk ernstig en triest is, maar er moet op een evangelische manier worden gereageerd. Sommigen hebben kwaad gedaan door onschuldige leven te kwetsen. Ik geloof dat men een Kerk moet bouwen waarin men naar de bron, naar Christus terugkeert. Onze zending als christenen in de wereld is prachtig. Deze pijnlijke momenten stimuleren ons om onze kracht uit ons geloof te putten. Zonder een degelijk innerlijk leven zijn wij geen geloofwaardige getuigen in onze samenleving.
Mijn functie is nieuw in de Kerk, en dus voel ik mij heel open voor een evolutie, dank zij een betere kennis van de situatie en ook dank zij het team dat mij omringt. In mijn functie moet ik de leden van de Kerk helpen zich te vormen om ongepast gedrag te voorkomen en te vermijden, op een manier dat de jongeren en kinderen in veiligheid verkeren. Ik moet luisteren, ik moet ontmoeten, en en wanneer zij zich voordoen, moet ik pijnlijke situaties behandelen. Wij zijn met acht in het team: Annick en Vincent Mangin, Gérard Petricciulo, Hélène en Jean-Paul Perez, Emma Mouillac en Mgr Xavier d’Arodes. In dit team zijn medische, juridische en pedagogische competenties aanwezig.

2- Op 30 maart laatstleden, op het einde van een vormingsdag voor opvoeders van jongeren en kinderen, hebt u, samen met Mgr. Brouwet en de verantwoordelijken van de cel “Luisteren naar”, de voorstellen gepresenteerd die in het bisdom zijn genomen. Welke zijn deze?

Wij hebben op charters gewerkt opdat, in de domeinen waar de leden van de Kerk in contact komen met kinderen, jongeren en kwetsbare mensen, zij duidelijke referentiepunten hebben om op een gepaste manier met hen te handelen. Wij werken voor het ogenblik op de modaliteiten om deze charters te doen toepassen. Wij hebben de contacten met de personen vergemakkelijkt, voor het geval een inbreuk zich voordoet. Er is een e-mail adres en er zijn telefonische contacten mogelijk om met ons contact op te nemen (zie hoger).
Ik herhaal dat ons werk nog evolueert. Wij willen bij iedereen een groter bewust zijn van de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid in de opvoeding van de kleinsten. Indien wij disciplinaire maatregelen moeten nemen, dan is het om het vertrouwen te doen groeien en te beschermen. Maar het is fundamenteel niet te vergeten dat de genomen maatregelen middelen zijn en niet het doel. Het doel van onze demarche is dat de zending van de Kerk vruchtbaar is. Heel veel mensen wachten op de Blijde Boodschap van Jezus. Deze moeilijke tijd leent er zich toe naar het essentiële te gaan. Zoveel mensen kennen Jezus niet, zoeken naar innerlijke vrede, een relationele stabiliteit en een zin voor hun leven. De punten waar waakzaamheid wordt vereist verlammen de zending niet. Integendeel, zij maken haar vrijer en meer opbouwend.

3- Het Heiligdom van Lourdes ontvangt veel kinderen, jongeren en kwetsbare personen. Op welke vlakken hebt u een grotere waakzaamheid gevraagd? Wat zal u in gang zetten in het Heiligdom? Wanneer en onder welke voorwaarden? En hoe gelijktijdig de vrijheid van de bedevaart vrijwaren?

In het Heiligdom van Lourdes vindt men een grote hoeveelheid spirituele voorstellen. Wij wensen dat de pelgrims in alle domeinen een degelijke spirituele ervaring mogen beleven. Wij hebben aan een protocol over waakzaamheid gewerkt voor de gevoelige plaatsen: de Baden, de pastoraal voor kinderen en jongeren, de biecht, het contact met de zieken en kwetsbare mensen… Daarvoor zijn er klare regels voor de animatoren en voor allen die verantwoordelijkheid dragen, het gaat om regels van goed gedrag. Wij vragen dat de mensen worden gerespecteerd in hun vrijheid en waardigheid. De punten van waakzaamheid zijn er niet om angst aan te jagen bij de vrijwilligers of de verantwoordelijken, of erger nog, hen te ontmoedigen. Integendeel, rekening houdend met de huidige situatie in de Kerk, dwingt onze zin voor verantwoordelijkheid te handelen op een transparante manier. Het is nodig dat allen die ons bezoeken gelukkig en veilig zijn. Wij wensen dat alle actoren van het Heiligdom met goedheid kunnen handelen naar alle pelgrims toe. In het contact met de pelgrims willen wij het recht en de relationele intelligentie bevorderen.
Het is onze plicht de goede situaties te bevorderen opdat de pelgrims in Lourdes gelukkig zijn.