Beleef de buitengewone missiemaand in Lourdes !

Gepubliceerd 1 oktober 2019 - 09:00

Bij het naderen van de 100e verjaardag van Maximum illud, de apostolische brief waarmee Paus Benedictus XV na de eerste wereldoorlog een nieuwe adem aan de missie heeft willen geven, heeft Paus Franciscus een buitengewone missiemaand voor oktober 2019 gewenst, met als thema: “Gedoopt en gezonden: de Kerk van Christus en haar zending in de wereld”. In Lourdes werden enkele voorstellen gedaan om de oproep van de Heilige Vader te beantwoorden.

Beleef de buitengewone missiemaand in Lourdes !

De buitengewone missiemaand in Lourdes

Sinds 1 oktober vindt men aan de verschillende ingangen van het Heiligdom fier in de wind wapperende vaandels in de kleuren van de Missiemaand.
Na de internationale missen worden gebedsprentjes uitgedeeld.
Een tentoonstelling, uitgewerkt door de Pauselijke Missiewerken en door het Heiligdom van Lourdes doorgegeven, staat nu opgesteld in het salon van het hotel La Solitude.
Gedurende heel de maand worden tijdens de internationale missen en tijdens de lichtprocessies speciale intenties gebeden.

Het gebedsprentje dat in Lourdes wordt uitgereikt

God onze Vader,
uw eengeboren Zoon Jezus Christus,
verrezen uit de doden
heeft aan zijn leerlingen hun zending gegeven:
“Ga, en maak alle volkeren tot leerling” (Mt 28, 19).
U herinnert ons dat wij langs ons doopsel
deelnemen aan de zending van de Kerk.
Schenk ons de genade, door de gave van uw heilige Geest
moedige en ijverige
getuigen van het Evangelie te zijn,
opdat de zending die aan de Kerk werd toevertrouwd,
voortgaat door het vinden van nieuwe en efficiënte uitdrukkingen
die het leven en het licht aan de wereld geven.
Help ons zo te handelen dat alle volkeren
de verlossende liefde en de barmhartigheid ontmoeten
van Jezus Christus, onze Heer en onze God,
die leeft en heerst met U, in de eenheid van de heilige Geest,
nu en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Missionaris worden

“Men wordt missionaris door als getuigen te leven: getuigend met het leven dat men Jezus kent. (…) Hoe kunnen wij, die ontdekt hebben kinderen van de hemelse Vader te zijn, zwijgen over de vreugde van het bemind te zijn, over de zekerheid kostbaar te zijn in Gods ogen? Dat is de boodschap die veel mensen verwachten. En het is onze verantwoordelijkheid. Laten wij ons deze maand de vraag stellen: hoe beleef ik mijn getuigenis?” (Paus Franciscus, 1 oktober 2019)

De boodschap van Paus Franciscus

Gedoopt en gezonden – Het logo van de buitengewone Missiemaand

Paus Franciscus heeft een buitengewone Missiemaand afgekondigd en de Pauselijke Missiewerken (Missio) gevraagd de acties in de verschillende landen te coördineren. Zij hebben hiervoor een logo gemaakt.

Dit logo stelt een kruis voor waarvan de kleuren naar de vijf continenten verwijzen. Het Kruis onthaalt de wereld, verbindt de volkeren en brengt de mensen in communicatie met elkaar en met de Wereldkerk.

Het rood
herinnert aan het bloed van de martelaren van het Amerikaanse continent, zaad van nieuw leven in het christelijk geloof. Het is de kleur van de passie van de missionarissen die, in een nieuw land aangekomen, zich inzetten voor het Heil van het volk.

Het groen is de kleur van het leven, van de natuur, van de begroeiing. Zij symboliseert de groei, de vruchtbaarheid, de jeugd en de vitaliteit. Het Afrikaanse continent is geroepen tot de beleving van deze harmonie, zelfs in de woestijn en in het lijden.

Het wit is het symbool van de vreugde, het begin van nieuw leven in Christus. Het is de uitdaging voor het oude Europa in staat te zijn zich de evangeliserende kracht weer eigen te maken die zij heeft doen ontstaan bij zoveel Kerken en heiligen.

Het geel is de kleur van het licht dat zich met licht voedt door het ware Licht te aanroepen. Azië is het continent waar Jezus, de Zoon van God, onze Zon, is geboren, neerdalend uit den hoge.

Het blauw is de kleur van Oceanië. Het is de kleur die het dichtst staat bij het onzichtbare. Het is de kleur van onze hemel, het symbool van God die onder de mensen woont.

De wereld is transparant, want ons evangeliserend handelen kent geen barrières of grenzen: het is de vrucht van de heilige Geest. De christelijke liefde en de in de Geest getransformeerde wereld kijken niet naar de afstanden en openen de blik van onze geest en ons hart. Het is de liefde van Jezus die geen limieten of grenzen kent.

De woorden Gedoopt en gezonden duiden de twee karakteristieke en essentiële elementen aan van elke christen: het doopsel en de verkondiging.

Dank zij het Kruis zijn wij verenigd, verbonden en open voor de eenheid in de zending.