De Familie O.L.Vrouw van Lourdes

Membres de la Famille Notre-Dame de Lourdes

Toetreden tot de Familie O.L.Vrouw van Lourdes is de genade van de verschijning bij de Grot van Lourdes in alle leefsituaties steeds meer actueel maken. In gebed en liefde verbonden maken de betrokken personen en instellingen toe dat “het geluid als een windstoot” die zich op 11 februari 1858 liet horen, ook nu nog in het hart van velen wordt gehoord.

De Familie O.L.Vrouw van Lourdes

CONTACT
Famille Notre-Dame de Lourdes
1 avenue Mgr Théas
65108 Lourdes Cedex
Tél. + 33 (0)5 62 42 79 01
famillendl@lourdes-france.com

Wist u ? De Familie O.L.Vrouw van Lourdes is de voortzetting van de Broederschap van de Onbevlekte Ontvangenis, kerkrechtelijk gesticht in het Heiligdom van O.L.Vrouw van Lourdes, door de bisschop van Tarbes op 8 december 1872 en door de pausen als aartsbroederschap opgericht en erkend.

Het doel van de Familie O.L.Vrouw van Lourdes

 1. De Onbevlekte Ontvangenis van de Maagd Maria eren, door de vernieuwing van het geloof in de vergeving van de zonden, door het erkennen dat de genade ons voorafgaat, altijd beschikbaar in het hart van Maria “zij die jonger is dan de zonde”.
 2. Elke dag dank te zeggen aan de Vader van Barmhartigheid
 3. Bidden en boete doen voor de zondaars, werkend aan de “christelijke vernieuwing van de samenleving”, gevraagd door paus Pius XII in zijn encycliek De Bedevaart naar Lourdes van 2 juli 1957.
 4. Het ontstaan van kleine kerken en kapellen opwekken, die de vreugde tonen van het samenleven als broeders en zusters, en meewerken aan het op weg zetten van het Godsvolk naar de Heilige Stad, waar God alles in allen zal zijn.

De leden van de Familie O.L.Vrouw van Lourdes

De Familie O.L.Vrouw van Lourdes brengt christenen samen die de genade van hun doopsel willen hernieuwen, met de hulp van Maria. Zij richt zich:
 1. tot werknemers en vrijwilligers van het Heiligdom, die zo hun leven op een nieuwe manier toewijden aan de dienst van Onze-Lieve-Vrouw: “de actieve leden”.
 2. tot zieke mensen, gewezen werknemers of vrijwilligers die hun actieve leven hebben beëindigd en die het leven van het Heiligdom willen ondersteunen door hun vriendschap en gebed: “de vrienden of biddende leden”.
 3. tot de weldoeners die hun materiële hulp aanbrengen, “de leden weldoeners”, en tot allen die de inzet van een minder rijke mens ondersteunen, in dienst van de Onze-Lieve-Vrouw,de “peters” en “meters”.
 4. tot bedevaartsoorden, gemeenschappen, instellingen die de naam dragen van O.L.Vrouw van Lourdes of van de heilige Bernadette, de “geassocieerde of geaffilieerde leden”.
De overledenen kunnen in een bijzonder register worden ingeschreven, en zijn op die manier ook aanwezig in het gebed tijdens de Mis op zaterdag bij de Grot. De kinderen beneden de 10 jaar kunnen onder de bescherming van Maria en Bernadette worden geplaatst.

De praktijk van de leden van de Familie O.L.Vrouw van Lourdes

De personen-leden van de familie O.L.Vrouw van Lourdes nemen in het bijzonder ter harte:
 1. het kruisteken mooi te maken en elke dag heel of een deel van de Rozenkrans te bidden, in het bijzonder op de mariale feestdagen en bij de verjaardagen van de verschijningen bij de Grot, door alle dagen hun “akte van vertrouwen op Maria” te bidden.
 2. de grond te kussen zoals Bernadette en elke dag de gelegenheid te baat nemen om een gebaar van boete en blijde nederigheid te stellen.
 3. indien mogelijk minstens één maal per maand te biechten en elke zondag de Eucharistie mee te vieren, door graag Jezus in de Hostie te aanbidden.
 4. deel te nemen aan een groep, een kleine broederschap van christelijk leven, in dienst van de zending van de Kerk voor de verkondiging van de Blijde Boodschap, en te bidden voor de intenties van de Paus.
 5. te werken in dienst van de medemensen door de beoefening van de werken van barmhartigheid, en door zich te engageren, elk volgens zijn eigen roeping door de Geest, opdat de wereld door de genade van het Evangelie wordt vernieuwd.

De afspraak met de Genade

 1. De leden van de Familie O.L.Vrouw van Lourdes komen elk jaar fysisch of spiritueel samen in de octaaf van 15 augustus, speciaal voor het feest van Maria Koningin op 22 augustus.
 2. Zij worden uitgenodigd, elk volgens de eigen middelen, om ieder jaar een offer te brengen aan het Heiligdom.
 3. Zij ontvangen op de verjaardag van hun opname, maar ook op 8 december, 11 en 18 februari, 15 en 22 augustus, de volle aflaat onder de door de Kerk gebruikelijke voorwaarden (de biecht, de communie, het gebed voor de intenties van de paus), daarbij trouw zijnde aan de hoger vermelde engagementen. De aflaat kan worden toegepast op de zielen van het vagevuur.
 4. Elke zaterdag worden de intenties van de leden opgenomen tijdens de Mis en de Rozenkrans bij de Grot.
 5. De leden van de Familie O.L.Vrouw van Lourdes ontvangen het blauwe scapulier van Maria en Bernadette.
 6. Een contactbrief verenigt de leden, om te getuigen van de afspraak met de genade, in Lourdes en in hun dagelijks leven.

Organisatie, aanvaarding et aggregatie

 1. Het centrum van de Familie O.L.Vrouw van Lourdes is de basiliek van de Onbevlekte Ontvangenis.
 2. De Familie O.L.Vrouw van Lourdes heeft een moderator, de rector van het Heiligdom, bijgestaan door een raad die door de bisschop van Tarbes en Lourdes is benoemd, en van wie hij de eerste overste is.
 3. De personen en instellingen die wensen te worden aanvaard in de Familie O.L.Vrouw van Lourdes doen hun aanvraag bij de moderator; de personen vermelden de plaats en de datum van hun doopsel.
 4. De aanvaarding in de Familie O.L.Vrouw van Lourdes wordt voor drie jaar gegeven en moet worden vernieuwd. Een bewijs van de aanvaarding wordt gegeven en de naam wordt in een speciaal register ingeschreven.
 5. Broederschappen met dezelfde naam en hetzelfde doel kunnen worden geaggregeerd door de Familie O.L.Vrouw van Lourdes.
 6. Deze aggregatie bij de Familie O.L.Vrouw van Lourdes gebeurt door de bisschop van Tarbes en Lourdes, na toestemming van de bisschop waar de nieuwe broederschap is opgericht.