Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, bid voor ons !
Grote noveen tot de Onbevlekte

geplaatst in: In deze dagen | 0

« Laten we aan Maria vragen dat wij onze angst te boven komen. Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, bid voor ons. » Heiligdom van Lourdes en Coronavirus – Boodschap van de rector, Mgr Olivier Ribadeau Dumas.

« Nu de epidemie van het Coronavirus zich verspreidt over de hele aarde, bid ik voor allen die ten prooi zijn van moeilijkheden. Gisteren heb ik – zoals u allen – de verklaring gehoord van de minister van solidariteit en van gezondheid dat er in ons land geen samenkomsten van meer dan 1000 personen mogen plaatsvinden. In dagelijks contact met de Prefectuur van Tarbes bekijken wij hoe deze maatregel toegepast dient te worden in het Heiligdom van Lourdes. Laten we geen overhaaste beslissingen nemen. Allemaal zijn wij verantwoordelijk. Als rector draag ik de verantwoordelijkheid dat de bedevaarders in ons Heiligdom onthaald worden in alle veiligheid en en in alle sereniteit. »

Mgr Olivier Ribadeau Dumas, rector van het Heiligdom Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, 8 maart 2020.

Mgr Antoine Hérouard, Apostolisch Afgevaardigde voor het Heiligdom van Lourdes, richt zich tot de bisschoppen die naar Lourdes komen :

Excellentie, dierbare confrater,
De epidemie van het Coronavirus verspreidt zich snel over de wereld, eerst in Azië, daarna in Europa, vooraleer het ongetwijfeld ook in andere streken van de wereld zal gebeuren. Zij voert tot de dood van mensen, maar brengt ook ongerustheid en angst. Het Heiligdom Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes is een bevoorrechte plaats van gebed voor en met zieken. In die geest en ook opdat we dit gebeuren met de meest grote sereniteit kunnen beleven en in de verwachting van Christus die de dood heeft overwonnen, bieden wij aan het Heiligdom Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes een noveengebed aan, van 17 tot 25 maart 2020. Dagelijks zal het Rozenkransgebed gebeden worden in vier talen (Frans, Engels, Italiaans en Spaans) en overwogen vanuit de onderstaande tekst. We willen u uitnodigen om – indien u dit wenst en kunt – u aan te sluiten bij de heruitzendingen van dit gebed vanuit Lourdes of om het zelf in uw eigen bisdom aan te reiken, in het bijzonder in de verschillende parochies, kerken of kapellen die zijn toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes. Ik verzeker u, Excellentie, dierbare confrater, van mijn broederlijke vriendschap in Christus.

Laten we het rozenkransgebed overwegen !

Geloofsbelijdenis
Onze Vader
3 Weesgegroeten
Eer aan de Vader

Eerste mysterie (overeenkomstig de dag)

God, onze Vader, te midden van alle schepselen hebt Gij Maria doen openbloeien, het meest volmaakte schepsel, « de Onbevlekte Ontvangenis ». Hier in Lourdes heeft zij die naam uitgesproken en Bernadette heeft hem herhaald. Ontvangenis: dat is een uitroep van verwachting: het kwaad, de zonde en de dood zijn niet langer de overwinnaars. Maria, teken en voorloper, dageraad van de verlossing !
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, gij onze toevlucht, wij bidden tot u.

Onze Vader ; 10 Weesgegroeten ; Eer aan de Vader

O Maria, zonder zonde ontvangen, bid voor ons die onze toevlucht tot u nemen !


Tweede mysterie (overeenkomstig de dag)

Heer Jezus, Gij hebt ons Maria geschonken als onze Moeder. Zij heeft deel gekregen aan uw Lijden en verrijzenis. Hier in Lourdes heeft zij zich laten zien aan Bernadette, bedroefd om onze zonden maar stralend door uw licht. Door haar vertrouwen wij aan U toe al onze blijdschap, onze moeilijkheden en onzer verwachtingen, die van mensen die ziek zijn, van degenen die hen verzorgen en van allen die op zoek zijn, die van alle mensen.
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, onze zuster en onze moeder, degene in wie wij ons vertrouwen stellen en die onze steun zijt in de beproeving, wij bidden tot u.

Onze Vader ; 10 Weesgegroeten ; Eer aan de Vader

O Maria, zonder zonde ontvangen, bid voor ons die onze toevlucht tot u nemen !


Derde mysterie (overeenkomstig de dag)

Heilige Geest, gij zijt de Geest van liefde en van eenheid. Hier in Lourdes heeft Maria, door Bernadette, gevraagd dat er een kapel zou gebouwd worden en dat men in processie zou komen. Beziel de Kerk die Christus heeft gebouwd op het geloof van Petrus: breng haar samen in eenheid en verleen aan al haar leden die gevoed worden door het Brood van leven dat zij vol geloof deze internationale gezondheidsnoodtoestand kunnen aanpakken.
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, gij die vervuld zijt van de heilige Geest, model van alle christenen en moederlijk gelaat van de Kerk, wij bidden tot u.

Onze Vader ; 10 Weesgegroeten ; Eer aan de Vader

O Maria, zonder zonde ontvangen, bid voor ons die onze toevlucht tot u nemen !


Vierde mysterie (overeenkomstig de dag)

Voor zoveel genade die wij ontvangen hebben, voor alle bekeringen, voor alle vergeving, voor alle genezingen, voor alle roepingen en beloften die gij hier hebt bevestigd of doen ontluiken, voor de vreugde van de dienstbaarheid die gij ons doet proeven, en voor de kracht en de verwachting die gij in ons hart legt in deze tijden van verwarring.
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, hulp van de christenen, wij danken u.

Onze Vader ; 10 Weesgegroeten ; Eer aan de Vader

O Maria, zonder zonde ontvangen, bid voor ons die onze toevlucht tot u nemen !


Vijfde mysterie (overeenkomstig de dag)

Samen met alle mensen die onze broeders en zusters zijn; samen met de volkeren die vrede en gerechtigheid ontberen; samen met de jongeren die op zoek zijn naar de weg voor hun leven, gij die u als een jonge vrouw hebt getoond aan de jonge Bernadette; samen met de slachtoffers van ziekte, van een beperking of van een mislukking; samen met allen die reden tot wanhoop hebben en samen met allen die een geliefde betreuren. en voor allen die door deze ziekte zijn geveld.
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, wij bidden tot u !

Onze Vader ; 10 Weesgegroeten ; Eer aan de Vader

O Maria, zonder zonde ontvangen, bid voor ons die onze toevlucht tot u nemen !

AFSLUITING

Het « Gebed van een arme bedelares tot Jezus » van de heilige Bernadette Soubirous

« O Jezus, geef mij – zo bid ik U – het brood van de nederigheid, het brood van de gehoorzaamheid, het brood van de naastenliefde, het brood van de kracht om mijn eigen wil te onderdrukken en hem onderdanig te maken aan de uwe, het brood van de innerlijke versterving, het brood van onthechting van alle geschapen dingen, het brood van het geduld om alle moeilijkheden waaraan mijn hart lijdt, te verdragen.

O Jezus, U wilt me als gekruisigde, moge het zo zijn, het brood van alleen U te zien in alles en voor altijd. Jezus, Maria, het Kruis, ik wil geen andere vrienden dan deze! Zo zij het. »

OFWEL

Gebed van de heilige Bernardus : « Kijk naar de ster, roep Maria aan. »

Wanneer men haar volgt, zal men niet verdwalen.
Wanneer men tot haar bidt, zal men niet wanhopen.
Wanneer men aan haar denkt, zal men zich niet vergissen.
Als zij je bij de hand houdt, zal jen iet vallen.
Als zij je beschermt, zal je geen angst hebben.
Als zij bij jou is, zal je zeker je doel bereiken.
Maria is de edele ster waarvan de stralen de ganse wereld verlichten,
waarvan de glans tot in de hemelen straalt en de hel doordringt.
Zij verlicht de wereld en verwarmt de zielen.
Zij doet de deugden ontvlammen en verteert de ondeugden.
Zij straalt door haar verdiensten en verheldert door haar voorbeeld.
Jij die je heen en weer geslingerd weet te midden van de stormen,
keer je ogen niet af van de schittering van deze ster, als je niet wilt versomberen.
Als de windvlagen van de beproeving opsteken, als je stoot op de klippen van de verwarring,
kijk dan naar de ster, en roep Maria aan.
Als je verzwolgen wordt door de hoogmoed, de ambitie, de laster en de afgunst,
kijk dan naar de ster, en roep tot Maria.
Als de boosheid, de gierigheid en de waanbeelden van het vlees de boot van je feest in beroering brengen,
kijk dan naar Maria.
Want ja, wanneer je overladen bent door de reusachtigheid van je misstappen, wanneer je in de war bent gebracht door de lelijkheid van je geweten, wanneer je je afgeschrikt voelt door de verschrikking van het oordeel, wanneer je begint weg te zinken in de afgrond van de droefheid, in de onpeilbare diepte van de wanhoop,
denk dan aan Maria.
Laat haar naam nooit van je lippen wijken, laat haar naam je hart nooit achterlaten,
en om de gunst te verwerven van haar gebeden, vergeet nooit het voorbeeld van haar leven.

Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, waak over ons !
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, bescherm ons !
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, bid voor ons !
Heilige Bernadette, bid voor ons !