Gebeden

Femme en prière

Johannes Paulus II, als pelgrim in 2004 in Lourdes, herinnerde er aan dat de Grot een bijzondere plek is voor het gebed: “Hier heeft de Maagd Bernadette uitgenodigd tot het bidden van de rozenkrans, zelf de kralen van haar paternoster tussen haar handen laten glijden. Deze grot werd zo een verbazende school voor het gebed, waar Maria aan allen leert met vurige liefde het gelaat van Christus te bekijken. Daarom is Lourdes de plek waar de gelovigen van Frankrijk en van veel andere naties uit Europa en de wereld komen bidden, geknield.”

Novena van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes

Het gebed van de noveen bidden.
Een tientje van de rozenkrans bidden.
De aanroeping: “Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, bid voor ons!”
“Heilige Bernadette, bid voor ons!”
“O Maria zonder zonde ontvangen, bid voor ons die onze toevlucht tot u nemen!”


Mis en communie op 11 februari.
Tijdens de octaaf wordt de biecht aanbevolen.

Maria,
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes,
jij die in de nis van de rots van Massabielle verscheen,
aan Bernadette, dat eenvoudige herderinnetje uit Bigorre.
Je bracht haar het schitterende licht van jouw glimlach,
de zachte en stralende glans van je aanwezigheid.
Tijdens die dagen bouwde je een relatie met haar op,
waarin je naar haar keek als mensen die met elkaar spreken.
Hier staan wij nu, arm zoals zij, en wij bidden je nederig:
laat hen die twijfelen de vreugde van het vertrouwen ontdekken,
en hen die wanhopen je discrete aanwezigheid ervaren.
Maria,
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes,
jij die aan Bernadette je naam bekend maakte
door gewoon te zeggen “Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis”,
doe ons de vreugde ontdekken van de nooit aflatende vergeving.
Leg in ons het verlangen naar de teruggevonden onschuld en de blijde heiligheid.
Kom de verblinde zondaars te hulp.
Jij gaf het leven aan de Redder van de wereld,
kijk met tedere blik naar onze schitterende en dramatische wereld.
Open in ons de weg van de hoop,
leid ons naar Hem die de levende Bron is,
Jezus, jouw Zoon, die ons leert zeggen:
Onze Vader…

Ik kies of ontvang de naam van een heilige die mij begeleidt.
Wij doen een akte van vertrouwen of van toewijding in de Onbevlekte Ontvangenis van Maria.

Gebed van toewijding aan Maria (Heilige L-M Grignion de Montfort)

O Maria,
ik kies u nu, in tegenwoordigheid van heel
de gemeenschap van de heiligen,
tot mijn moeder en meesteres.
Als slaaf geef ik u en wijd ik u toe
mijn lichaam en mijn ziel,
mijn innerlijke en uiterlijke goederen,
zelfs de waarde van mijn goede werken
in verleden, heden en toekomst
Ik laat u het volledige recht om zonder
enig voorbehoud van mijn kant
over mij en al het mijne te beschikken,
naar uw inzicht,
tot meerdere eer van God,
in tijd en eeuwigheid.
Zo zij het.

Akte van vertrouwen in Maria (Familie O.L.Vrouw van Lourdes)

Wees gezegend, God onze Vader,
omdat U Maria zo mooi hebt geschapen,
en haar als Moeder aan ons hebt gegeven
aan de voet van het Kruis van Jezus.
Wees gezegend, omdat U ons hebt geroepen,
zoals Bernadette,

Maria in uw licht te zien
en te drinken aan de bron van uw Hart.
Maria, je kent de ellende en de zonden van
ons leven en van het leven van de wereld.
Wij willen ons vandaag aan jou schenken, helemaal en zonder voorbehoud;
wij worden elke dag uit jou geboren
door de kracht van de Geest,
wij leven van het leven van Jezus
als kleine dienaren van onze medemensen.

Leer ons, Maria,
het leven van de Heer te dragen.
Leer ons het “ja” van je hart.

Wees gegroet, Maria

Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen (of: Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder alle vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, nu en in het uur van onze dood. Amen).

Salve Regina

Wees gegroet, koningin, moeder der barmhartigheid, ons leven, onze zoetheid, onze hoop, gegroet! Tot u roepen wij, ballingen, kinderen van Eva, tot u zuchten wij klagend en wenend in dit dal der tranen. Welaan dan, onze voorspreekster, die meedogende ogen van u, sla ze op ons! en Jezus, de gezegende, de vrucht van uw schoot, toon ons na deze ballingschap, o milde, o liefdevolle, o zoete Maria

Onze Vader

Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.

Het symbolum van de apostelen

Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de heilige Geest, en geboren uit de Maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven; die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden; die opgevaren is ten hemel, en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader; vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de heilige Geest; de heilige katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen; de vergiffenis van de zonden; de verrijzenis van het lichaam; het eeuwig leven. Amen.