Gebeden

Femme en prière

Johannes Paulus II, als pelgrim in 2004 in Lourdes, herinnerde er aan dat de Grot een bijzondere plek is voor het gebed: “Hier heeft de Maagd Bernadette uitgenodigd tot het bidden van de rozenkrans, zelf de kralen van haar paternoster tussen haar handen laten glijden. Deze grot werd zo een verbazende school voor het gebed, waar Maria aan allen leert met vurige liefde het gelaat van Christus te bekijken. Daarom is Lourdes de plek waar de gelovigen van Frankrijk en van veel andere naties uit Europa en de wereld komen bidden, geknield.”

Gebeden

Noveen tot O.L.Vrouw van Lourdes (3-11 februari)

Elke dag het gebed van de noveen bidden (zie verder) en een tientje van de rozenkrans, gevolgd door deze drie aanroepingen: “Onze Lieve Vrouw van Lourdes, bid voor ons! Heilige Bernadette, bid voor ons! O Maria zonder zonde ontvangen, bid voor ons die onze toevlucht tot u nemen!” De communie op 11 februari ontvangen. Het sacrament van de biecht ontvangen wordt aanbevolen.

Gebed van de noveen. Maria, jij die aan Bernadette bent verschenen in de holte van de rots, in de winterse koude en duisternis, je bracht de warmte van een aanwezigheid, de vriendschap van een glimlach, het licht en de schoonheid van de genade. Breng nu hoop en schenk opnieuw vertrouwen in de holte van ons zo vaak duistere leven, in de holte van de wereld waar het Kwade zo krachtig is. Jij, die aan Bernadette hebt gezegd “Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis”, kom ons zondaars te hulp. Geef ons de moed tot de bekering, de nederigheid van de boete en de volharding in het gebed. Wij vertrouwen je allen toe die ons nauw aan het hart liggen en in het bijzonder de zieken en de wanhopigen, jij die “O.L.Vrouw van de Goede Bijstand” bent. En jij die Bernadette naar de ontdekking van de bron hebt geleid, leid ons naar Hem die de bron van eeuwig leven is, naar Degene die ons de heilige Geest heeft geschonken, opdat wij zouden durven bidden: Onze Vader, die in de hemel zijt…   

Wees gegroet, Maria

Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen (of: Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder alle vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, nu en in het uur van onze dood. Amen).

Salve Regina

Wees gegroet, koningin, moeder der barmhartigheid, ons leven, onze zoetheid, onze hoop, gegroet! Tot u roepen wij, ballingen, kinderen van Eva, tot u zuchten wij klagend en wenend in dit dal der tranen. Welaan dan, onze voorspreekster, die meedogende ogen van u, sla ze op ons! en Jezus, de gezegende, de vrucht van uw schoot, toon ons na deze ballingschap, o milde, o liefdevolle, o zoete Maria

Onze Vader

Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.

Het symbolum van de apostelen

Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de heilige Geest, en geboren uit de Maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven; die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden; die opgevaren is ten hemel, en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader; vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de heilige Geest; de heilige katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen; de vergiffenis van de zonden; de verrijzenis van het lichaam; het eeuwig leven. Amen.